Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång 7,5 hp

Uppdragsutbildning

Att ta emot nyanlända elever är idag en utmaning som all skolpersonal ställs inför. För detta krävs delvis ny kunskap och vidgad kompetens. Kursen Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång syftar till att möjliggöra ett bra mottagande och främja nyanlända elevers skolframgång. Denna kurs ges av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering i samarbete med Institutionen för nordiska språk och Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet.

Kursen vänder sig till team bestående av lärare, till exempel i svenska, svenska som andraspråk, övriga ämneslärare, modersmålslärare/studiehandledare samt rektorer som arbetar med nyanlända elever i olika skolformer. Ur olika perspektiv och utifrån olika kunskapsområden belyses och analyseras nyanlända elevers mottagande och inkludering.

Efter avslutad kurs ska deltagarna

  • kunna utveckla verktyg för en systematisk kartläggning och analys av elevens och verksamhetens förutsättningar för goda resultat
  • ha kunskap om utveckling av mottagande och undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • ha kunskap om hur undervisningens utformning ger förutsättningar för nyanlända elever att utvecklas mot de mål som anges i läroplaner och kursplaner
  • kunna tillämpa kunskaper om hur språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt stärker elevens lärande samt kunna redogöra för hur olika faktorer påverkar andraspråksinlärning
  • ha uppnått ökad medvetenhet om betydelsen av lärarnas egna attityder och förhållningssätt i lärandemiljön
  • ha nått ökad kunskap om yttre samhälleliga faktorers påverkan på nyanlända elevers skolgång.

Kursen omfattar tre träffar om totalt sex dagar i Uppsala. Mellan träffarna arbetar deltagarna utifrån sin verksamhets/skolas specifika utvecklingsprocess med uppgifter som fokuserar på nyanländas lärande. Kursen ges som riktad fortbildning till skolor och kommuner och kan då anpassas efter uppdragsgivarens önskemål. Eventuellt kommer kursen att under vårterminen 2017 ges på uppdrag av Skolverket. Kurstart annonseras i så fall på Skolverkets webbplats
www.skolverket.se.