Kommunikativ språkundervisning

I aktuella styrdokument framgår det att det är skolans ansvar att lära eleverna att använda modern teknik som ett verktyg för att söka kunskap, kommunicera, skapa och lära. Kursplanen för språk poängterar dessutom att eleverna ska utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i de områden och sammanhang där målspråket används. Där poängteras också vikten av en kommunikativ och handlingsorienterad språkundervisning.

Idag finns en mängd olika informations- och kommunikationsmedier. Hur kan språkläraren använda sig av till exempel Internet, sociala medier och TV i sin undervisning? Även tillgången på annat material är stor. Litteratur både för barn och vuxna, drama, film, musik och konst tillåter språkläraren att arbeta med olika uttrycksformer samtidigt som de ger eleven tillgång till kunskap om olika språkområdens historia och kultur. Fortbildningsavdelningen erbjuder olika former av fortbildning kring förändrade arbetssätt och varierande material som kan leda till en mer effektiv och inspirerande språkundervisning. Aktiviteterna planeras i nära samarbete med beställaren, så att innehåll och utformning anpassas till deltagarnas behov och förutsättningar. Fortbildningen kan variera från enstaka seminariedagar till en mer ingående och fördjupande satsning under längre tid. Aktiviteterna kan äga rum vid Fortbildningsavdelningen, men även hos intresserade skolor, kommuner, organisationer och institutioner.

Exempel på aktiviteter som kan ingå

  • drama i språkklassrummet

  • IKT i språkundervisningen

  • konst i språkundervisningen

  • litteratur i språkundervisningen

  • film i språkundervisningen

  • modersmålsundervisning och estetiska uttrycksformer