Europeiskt perspektiv på språklärande och språkundervisning

Uppdragsutbildning

Den från Europarådet framtagna Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning (GERS) ligger till grund för skolans kurs- och ämnesplaner i moderna språk och engelska med en ännu tydligare styrning mot en kommunikativ och handlingsorienterad språkundervisning. Fokus sätts på helheten mer än på ett sammanfogande av små beståndsdelar. Människor som använder eller lär sig språk är sociala aktörer som i olika språkliga aktiviteter måste klara av vissa uppgifter. Att kunna utföra, agera och göra något med språket ska vara det mest centrala i undervisningens mål

De sex språkfärdighetsnivåer som finns beskrivna i Referensramen har även spelat en stor roll i utvecklingen av Europeisk språkportfolio (ESP) ett verktyg som skall hjälpa och motivera språkinläraren att bli medveten om sina språkliga färdigheter, att reflektera över sina kontakter med andra kulturer, att fastställa mål och utvärdera framsteg samt att dokumentera den egna språkinlärningen.

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering erbjuder fortbildning om GERS och ESP. Aktiviteterna planeras i nära samarbete med beställaren, så att innehåll och utformning anpassas till deltagarnas behov och förutsättningar. Fortbildningen kan variera från en kort allmän presentation av Referensramen till en bredare och fördjupande kurs i praktisk tillämpning av GERS och ESP. Den kan äga rum vid Fortbildningsavdelningen, men även hos intresserade skolor, kommuner, organisationer och institutioner.

Följande områden är exempel på aktiviteter kring GERS och ESP som kan genomföras inom ramen för föreläsningar, seminarier, workshops och kurser

  • europeisk språkpolitik och bakgrunden till GERS/ESP
  • kommunikativ- och handlingsorienterad språkundervisning
  • svenska styrdokument i relation till GERS/ESP
  • GERS som didaktiskt redskap för att konkretisera undervisningens mål och innehåll.

Även inom Fortbildningsavdelningens fasta utbud erbjuds ett seminarium kring GERS och ESP (se förteckningen i vänstermarginalen).