Den mångkulturella skolan

Fortbildningsmoduler – kombinera efter behov och förutsättningar

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering erbjuder fortbildningsinsatser kring nyanlända elevers mottagande, inkludering, lärande och skolframgång. Aktiviteterna utformas i nära samarbete med beställaren så att innehåll, utformning och omfattning anpassas till deltagarnas specifika behov och förutsättningar. Aktiviteterna erbjuds i form av moduler som kan kombineras till kortare eller längre utbildningar.

Under 2018 finns följande moduler att tillgå.

Världen, Sverige och skolan


I denna modul beskrivs och analyseras ur ett historiskt perspektiv hur lager lagts till lager och bildat en väv av de traditioner, normer och värden som skapat dagens skola. Modulen bidrar till att förstå samtiden inte minst för lärare från andra kulturer.

Målet med modulen är att förstärka och utveckla kunskaper om

 • aspekter på flerspråkighet, modersmål och studiehandledning
 • svensk skolhistoria, skolkultur och kunskapssyn
 • svenska lärar- och undervisningstraditioner
 • perspektiv på migration.

Styrdokument och praxis

Modulen ger en allmän orientering kring de lagar, förordningar och regler som styr och reglerar skolan. Särskild uppmärksamhet ägnas åt juridiken kring nyanländas skolgång.

Målet med modulen är att förstärka och utveckla kunskaper om

läroplaner och läroplansanalys


kursplaner och kunskapskrav

bedömning och betyg

legala och legitimitetsbestämda ramar.

Nyanlända elever i och utanför skolan

Nyanlända elevers motivation och framgång i skolan är även beroende av faktorer utanför skolan. I denna modul diskuteras det komplexa sambandet mellan skola och det omgivande samhället med fokus på skolframgång.

Målet med modulen är att förstärka och utveckla kunskap om bland andra följande faktorer

 • motivation och skolframgång
 • attityder, förhållningssätt och värderingar
 • elevens hälsa
 • sociala koder och färdigheter
 • familj/förmyndare och boende
 • kommuner och myndigheter.

Kartläggning och handledningsmetodik


Modulen behandlar hur kartläggning kan genomföras i praktiken. Med utgångspunkt i detta och i teorier om motivation och inlärningspsykologi diskuteras och analyseras handledning.

Målet med modulen är att förstärka och utveckla kunskaper om

 • kartläggning av skolbakgrund och kunskaper
 • handledning i praktik och teori
 • ämnesspråk och skolspråk

 • motivation och inlärningspsykologi.

Modersmål och lärande

Modersmålet är ett betydelsefullt redskap för att kunna förstå och kommunicera. Denna modul behandlar modersmålets relevans för elevens kunskaps- och språkutveckling samt nödvändiga förutsättningar för att bevara och utveckla modersmålet i en ny språklig kontext.

Målet med modulen är att förstärka och utveckla kunskaper om

 • modersmålets utveckling och betydelse
 • aktuell forskning om modersmålets roll för elevens språk- och kunskapsutveckling
 • modersmål som skolämne
 • modersmålets kulturella dimension.

Modersmål och språkdidaktik – i klassrummet och på distans

Modersmål är ett skolämne med egen kursplan och egna bedömningskriterier. I denna modul behandlas och diskuteras modeller och redskap för en varierad, effektiv och autentisk modersmålsundervisning såväl i det traditionella som i det virtuella klassrummet.

Målet med modulen är att förstärka och utveckla kunskaper om

 • modersmålsundervisning med utgångspunkt i styrdokumenten och i aktuell språkdidaktisk forskning
 • Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) och Europeisk språkportfolio (ESP)
 • undervisning i heterogena grupper
 • betyg, prov och bedömning
 • multimediala resurser
 • undervisning i ett virtuellt klassrum – didaktiska metoder och aktiviteter.