Undervisa i modersmål 7,5 hp

Ht 2018, distans, 12,5%

Ingår i Skolverkets insats Modersmålsundervisning:
https://beta.skolverket.se/4.49f081e1610d88750044ca.html

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering erbjuder höstterminen 2018 en kompetensutvecklande kurs i modersmål som skolämne. Utbildningen är en del av Skolverkets insatser för modersmålslärare som arbetar med flerspråkiga och nyanlända elever i syfte att förbättra utbildningens kvalitet för dessa elever.

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar goda kunskaper inom området modersmål som skolämne. Den studerande skall även utveckla förmåga att koppla teoribildningar inom flerspråkighet och språkdidaktik samt kunskaper i sitt modersmål till praktisk tillämpning i undervisningen.

Kursen behandlar olika aspekter av modersmålsundervisning utifrån kunskapsområden och beprövade erfarenheter som är relevanta för pedagogiskt arbete med flerspråkiga och nyanlända elever. Elevens modersmål i relation till språk- och kunskapsutveckling liksom planering, genomförande och utvärdering av undervisningen utifrån styrdokument är genomgående teman.

Kursen är indelad i fyra moduler:

I. Modersmål som skolämne inleds med en genomgång av modersmålets syfte och roll i det svenska utbildningssystemet. Kursplaner sätts i relation till skolans uppdrag och till internationella erfarenheter av flerspråkiga utbildningsmodeller. Teoretiska perspektiv på flerspråkighet och modersmål kopplas till utbildningens organisation för flerspråkiga och nyanlända elever, undervisningens utformning och modersmålslärarrollen.

II. Språk i en föränderlig och skapande miljö sätter fokus på aktuell forskning och beprövade erfarenheteter inom fältet flerspråkighet och språkdidaktik i skolan.

III. Modersmålsundervisning i praktiken ger tillfälle att utveckla kunskaper i och en förmåga att använda sig av olika didaktiska redskap i den egna undervisningen. Innehållet i modul I & II tillämpas här i pedagogiskt arbete.

IV. Fokus på IKT i modersmålsundervisningen behandlar digitala verktyg och fjärrundervisning. Stor vikt läggs på användning av modern informations- och kommunikationsteknologi som metod för att uppnå kommunikativa mål i modersmålsundervisningen, inklusive tekniska förutsättningar och arbetsformer för fjärrundervisning.

UNDERVISNING

Kursen sträcker sig från och med höstterminen 2018 till och med vårterminen 2019 och ges som en modifierad distanskurs med två campusförlagda träffar i Uppsala och ett antal nätbaserade aktiviteter. Kursens poäng fördelas i fyra moduler. Under de campusförlagda träffarna erbjuds en premodul om kursens nätbaserade arbetsformer, föreläsningar och workshops. Varje modul innehåller ett antal kortare inspelade föreläsningar samt två nätbaserade seminarietillfällen. Vissa kursmoment innebär grupp- och/eller individuell handledning. Mellan seminarietillfällena är handledning och kommunikation nätbaserad genom Uppsala universitets lärplattform och verktyg för e-möten. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling, webbkamera samt headset krävs. Undervisningsspråket är svenska. Deltagarna väljer själva att delta i kursen för intyg eller för högskolepoäng.