Studiehandleda på modersmål 7,5 hp

Ingår i Skolverkets insats Studiehandledning på modersmål: https://beta.skolverket.se/4.49f081e1610d88750044b1.html

Ht 2018, distans, 12,5%

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering erbjuder höstterminen 2018 en kompetensutvecklande kurs i studiehandledning på modersmål. Utbildningen är en del av Skolverkets insatser för studiehandledare på modersmål som arbetar med flerspråkiga och nyanlända elever i syfte att förbättra utbildningens kvalitet för dessa elever.

Kursen syftar till att ur olika perspektiv och utifrån olika kunskapsområden belysa och analysera studiehandledning i skolan. Den studerande skall även öka sin förmåga att hjälpa eleverna att nå målen i skolans ämnen genom studiehandledning på modersmål.

Kursen behandlar olika aspekter av studiehandledning utifrån kunskapsområden och beprövade erfarenheter som är relevanta för pedagogiskt arbete med flerspråkiga och nyanlända elever. Skolans uppdrag, lagar och regler, språkets betydelse för lärandet liksom handledningsmetodik är genomgående teman.

Kursen är indelad i fyra moduler:

I. Världen, Sverige och skolan inleds med en introduktion i svensk skolhistoria, skolkultur, värdegrund och kunskapssyn i relation till ett inkluderande och interkulturellt förhållningssätt i

skolans verksamhet. Teoretiska perspektiv på flerspråkighet och modersmål kopplas till utbildningens organisation för flerspråkiga och nyanlända elever, studiehandledningens utformning och studiehandledarrollen.

II. Styrdokument och praxis behandlar läroplansteori inklusive, lagar, regelverk, kursplaner, kunskapskrav, bedömning och betyg. I denna modul läggs även fokus på teoretiska perspektiv i forskning och beprövade erfarenheter av relationen mellan vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk.

III. Studiehandledning i praktiken ger deltagarna möjlighet att utveckla kunskaper i och en förmåga att använda sig av beprövade analysinstrument och didaktiska redskap som anses vara centrala inom studiehandledningspraxis. I modulen behandlas även frågor som rör elevers motivation och egna attityder i relation till språk- och kunskapsutveckling.

IV. Studiehandledning – när- och fjärrundervisning sätter fokus på två områden: samverkan mellan studiehandledare och annan undervisande personal för elevens lärande samt användning av modern informations- och kommunikationsteknologi som didaktiskt redskap för att bedriva studiehandledning på modersmål, inklusive tekniska förutsättningar och arbetsformer för fjärrundervisning.

UNDERVISNING

Kursen sträcker sig från och med höstterminen 2018 till och med vårterminen 2019 och ges som en modifierad distanskurs med två campusförlagda träffar i Uppsala och ett antal nätbaserade aktiviteter. Kursens poäng fördelas i fyra moduler. Under de campusförlagda träffarna erbjuds en premodul om kursens nätbaserade arbetsformer, föreläsningar och workshops. Varje modul innehåller ett antal kortare inspelade föreläsningar samt två nätbaserade seminarietillfällen. Vissa kursmoment innebär grupp- och/eller individuell handledning. Mellan seminarietillfällena är handledning och kommunikation nätbaserad genom Uppsala universitets lärplattform och verktyg för e-möten. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling, webbkamera samt headset krävs. Undervisningsspråket är svenska. Deltagarna väljer själva att delta i kursen för intyg eller för högskolepoäng.