Vår verksamhet

Spanska som skolämne - teori och praktik 7,5 hp

Español como lengua extranjera en la enseñanza reglada

Vt 2018, distans, 25 %

Spanskan är i dag väl etablerad inom ramen för skolämnet moderna språk. Att undervisa i spanska förutsätter, förutom god ämneskunskap och språkfärdighet, en ämnesdidaktisk kompetens. För att kunna svara på frågorna Vad? Hur? och Varför? måste läraren ha kunskap om språkinlärningsteorier, aktuell språkdidaktisk forskning, styrdokument, Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) samt om betyg och bedömning.

Kursens övergripande mål är att deltagarna utvecklar en god förmåga att koppla språkdidaktiska teorier samt kunskaper i spanska till praktisk tillämpning i undervisningen.

Kursen omfattar

  • språkdidaktiska frågeställningar kring undervisningens innehåll och form i relation till skolans styrdokument och elevers förutsättningar för språkinlärning
  • teoribildning om språklärande i allmänhet och om spanska som främmande språk i synnerhet
  • en orientering i Gemensam europeisk referensram för språk (GERS), även i relation till aktuella styrdokument i moderna språk
  • analys av och diskussion om olika typer av bedömning och betygssättning
  • granskning av olika typer av läromedel
  • utformande av eget material för undervisning i spanska.

Kursen ges på kvartsfart och pågår under en termin. Den består av en träff i Uppsala och sju nätbaserade seminarier. Handledning och kommunikation under kurstiden är nätbaserade. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Kursspråket är spanska.

Kontakt

För mer information kontakta:

 

Juanma Higuera
tel: 070-626 44 35
e-post:
juanma.higuera@fba.uu.se

Fakta om kursen

Kursstart januari 2018 (v 3)

Ansökan sker på www.antagning.se senast 16 oktober 2017. Begränsat platsantal.

Kursen ges under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås.

Mer information om behörighet, kursplan, litteratur etc.