Vår verksamhet

Spanska för lärare i årskurs 7-9, 45 hp (1-45)

Ingår i Lärarlyftet II

Ht 2018, distans, 50%

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering erbjuder höstterminen 2018 en behörighetsgivande kurs i spanska som modernt språk. Utbildningen är en del a Skolverkets satsning inom Lärarlyftet II och vänder sig till lärare med lärarexamen som undervisar i spanska i årskurs 7-9 utan att vara ämnesbehöriga.

Kursen syftar till att den studerande utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena spanska och spanskundervisning. Den studerande skall även utveckla förmåga att koppla teoribildningar inom språkdidaktik samt ämnesstudier i spanska till praktisk tillämpning i undervisningen. Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att arbeta som lärare i spanska inom grundskolans årskurser 7-9.

Kursen består av sex delkurser som omfattar ämnesstudier i spanska och ämnesdidaktik med fokus på undervisning i grundskolan:

  • Delkurs 1 – Produktiva språkfärdigheter, 7,5 högskolepoäng
  • Delkurs 2 – Spanska som skolämne – teori och praktik, 7,5 högskolepoäng
  • Delkurs 3 – Kultur och samhälle i spanskundervisningen, 7,5 högskolepoäng
  • Delkurs 4 – Modern spanskspråkig litteratur och film, 7,5 högskolepoäng
  • Delkurs 5 – Grammatikens roll i spanskundervisningen, 7,5 högskolepoäng
  • Delkurs 6 – Tillämpad lingvistik, 7,5 högskolepoäng

Undervisningsform (IT-distans)

Kursen är nätbaserad och pågår under tre terminer. Varje delkurs innehåller mellan fem och åtta nätbaserade seminarietillfällen. Mellan seminarietillfällena sker även handledning och kommunikation via nätet. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling, webbkamera samt headset krävs. Undervisnings- och examinationsspråket är spanska. Vissa kursmoment kan komma att ges på svenska.

Validering

Antagna studenter har möjlighet att få tidigare kunskaper och färdigheter validerade för att tillgodoräkna sig delmoment eller delkurser. I samband med antagningsbesked informeras antagna studenter om hur ansökan om validering för tillgodoräknande inom Lärarlyftet II skall göras.

Den här utbildningen ingår i Lärarlyftet II och vänder sig till dig som har en behörighetsgivande lärarexamen men saknar behörighet i ett ämne som du undervisar i. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under en särskild blankett som ska skickas in i samband med ansökan. Blanketten och mer information om Lärarlyftet II hittar du på Skolverkets webbplats

Kontakt

För mer information kontakta:

 

Juanma Higuera
tel: 070-626 44 35
e-post:
juanma.higuera@fba.uu.se

Fakta om kursen

Kursstart september 2018 (v 36)*

Behörighet Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.

Ansökanwww.antagning.se senast 16 april 2018. Begränsat platsantal.

*Kursen erbjuds med start höstterminen 2018 under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås.

Mer information om behörighet, kursplan, litteratur etc.