Miteinander deutsch sprechen - ein Seminar mit dem Gespräch im Fokus

Att prata tyska med varandra - ett seminarium med samtalet i fokus

Att samtala på målspråket är den färdighet som många elever upplever som den viktigaste i språkinlärningen. I Gemensam europeisk referensram för språk och aktuella styrdokument för moderna språk betonas den kommunikativa kompetensens betydelse för språkutvecklingen.

Hur kan vi övervinna kommunikationshinder? Vilka kunskaper och färdigheter behövs för att kunna kommunicera framgångsrikt på tyska? Vilka aktiviteter uppmuntrar och motiverar elever till att samtala? Vad ska vi samtala kring? Vilka redskap behövs för att samtalet ska bli autentiskt?...

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering anordnar ett seminarium kring den muntliga kommunikativa kompetensen. Syftet med seminariet är att deltagarna ska få ökad kompetens kring hur olika samtalsaktiviteter kan bidra till en stimulerande och interaktiv språkundervisning. Under seminariet ges också möjlighet till diskussion och utbyte av erfarenheter.

Seminariet vänder sig till lärare i tyska som modernt språk såväl som modersmål i grundskolan och den gymnasiala utbildningen.

Varmt välkommen till en inspirerande dag med samtalet i centrum!