Grammatikens roll i spanskundervisningen - teori och praktik, 7,5 hp

El papel de la gramática en la enseñanza reglada de español

Ht 2018, distans, 25 %

Vilken är grammatikens roll i spanskundervisningen? Vad är skillnaden mellan att lära sig något om språket och att tillägna sig språkliga strukturer? Vilka grammatiska moment bör ingå i undervisningen för exempelvis åk 9 eller spanska steg 3? Hur förhåller läraren sig till elevernas språkfel? Hur kan grammatiken stimulera elevernas språkliga medvetenhet och deras kommunikation på spanska?

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering erbjuder en nätbaserad kurs om spansk grammatik i skolan. Kursens övergripande mål är att deltagarna utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena syntax och grammatik i spanskundervisningen. De skall även uppnå en ökad ämnesdidaktisk kompetens, vilken inbegriper olika sätt att arbeta med grammatik i klassrummet.

Kursen innehåller följande moment

  • spansk syntax och språkets grammatiska, fonetiska, fonologiska och lexikala variationer i olika spansktalande områden
  • didaktiska perspektiv om grammatik och deras betydelse för undervisning i spanska som främmande språk
  • grammatiska fenomen vid inlärning av spanska som främmande språk
  • skriftlig språkfärdighet
  • strukturella skillnader mellan spanska och svenska
  • granskning av olika typer av läromedel för grammatikundervisning i spanskämnet
  • produktion av eget undervisningsmaterial.

Kursen vänder sig till lärare i spanska och lärarstuderande. Den är nätbaserad och pågår under en termin. Vid kursstart träffas dock deltagarna en dag i Uppsala för introduktion. Kursen innehåller sju nätbaserade seminarietillfällen. Mellan seminarietillfällena är handledning och kommunikation nätbaserade. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Kurspråket är spanska.