Fokus på ny kunskap inom språkdidaktik

Live-streamade föreläsningar och seminarier

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering anordnar i samarbete med forskarskolan De främmande språkens didaktik (FRAM) under 2017 en serie offentliga kortare live-streamade föreläsningar och seminarier. Syftet är att sprida kunskap, som har tillkommit under senare år inom det språkdidaktiska fältet. De planerade aktiviteterna sänds via Zoom, vilket möjliggör för deltagarna att kommunicera kring innehållet i realtid.


Del 3

Céline Rocher Hahlin

Doktorand i franska, Lunds universitet

På vilket sätt stimulerar klassrumsaktiviteter elevernas lust att lära sig främmande språk?

En studie om hur elevers självbilder kan påverka deras attityd till språkinlärning

Vad är motivation? Hur kan jag motivera mina elever? Vilka motivationsstrategier är de mest effektiva och vilka pedagogiska implikationer har det för lärarna?

Under detta seminarium presenteras resultatet av en studie om hur elevers självbilder kan påverka deras attityd till språkinlärning. Studien bygger på en teoribildning som tidigare framgångsrikt använts inom medicin, sport och psykologi. Teorin fokuserar på möjligheten att förändra ett beteendemönster eller nå nya mål genom att mentalt visualisera specifika situationer. Den positiva effekten som metoden visat sig ha inom olika områden skulle också kunna gynna många språkelever.

Studien genomfördes på elever som läste franska på högstadiet. Två nionde klasser (n=45) och en kontrollgrupp (n=14) deltog. Syftet var att undersöka effekten av tre pedagogiska aktiviteter på elevernas motivation att lära sig franska i den svenska skolkontexten. Studien pågick under en termin och de två variabler som undersöktes var

  • elevernas självbild kopplad till franska (Ideal French Self)

  • elevernas vilja att anstränga sig för att lära sig mer (Intended Effort)

Resultatet visar bland annat att aktiviteterna satte igång en positiv lärandeprocess hos en del av eleverna. Dessa resultat blir ett underlag för att på seminariet diskutera didaktiska implikationer i klassrummet.

I en uppföljande undersökning studeras nu lärarnas självbilder och särskilt deras uppfattningar om deras roll för elevernas motivation. Seminariet avslutas med en presentation av denna pågående studie. I samband med det ges deltagarna även möjlighet att diskutera följande frågor:

  • Vilken uppfattning har läraren om sin egen roll i klassrummet (teacher beliefs)?

  • Hur påverkar den uppfattningen (medvetet eller omedvetet) lärarens arbete med eleverna?

Céline Rocher Hahlin är doktorand i franska vid Lunds universitet och lärare i franska och tyska. Hennes forskning är inriktad mot motivationsprocessen hos elever och lärare i främmande språk. Under åren 2012 och 2015 deltog Céline i forskarskolan FRAM (De främmande språkens didaktik).