Fokus på IKT i språkundervisningen 7,5 hp

VT 2019, distans, 25%

Unga idag lever och agerar i en digital värld där teknik spelar en allt viktigare roll, inte minst för kommunikationen med andra människor. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) erbjuder stora möjligheter för en effektiv och varierad språkundervisning, men detta kräver både att lärarna besitter kunskap om IKT och att de har förmågan att tillämpa den i undervisningen. Hur kommer webben till användning i språkklassrummet? Hur kan webbpublicering och mobila enheter stimulera eleverna till ökat lärande? Hur kan digitala verktyg användas för att ge feedback till elevers prestationer?

Kursen Fokus på IKT i språkundervisningen syftar till att ge en fördjupad kunskap om hur IKT kan användas för att berika, variera och effektivisera språkundervisningen. Målsättningen är att deltagarna utvecklar kunskap om digitala verktyg och hur de kan tillämpas för att nå styrdokumentens kommunikativa mål. Deltagarna ska vidare utveckla den egna digitala kompetensen och öka förmågan att konkret använda och integrera IKT i språkundervisningen.

Kursen omfattar

  • teoribildning om digitalisering och dess betydelse för samhällsutveckling och utbildning
  • nya ämnesdidaktiska perspektiv som rör nätbaserat lärande och IKT-baserad undervisning
  • en orientering i sociala medier, personliga lärmiljöer, digitala verktyg och mobilt lärande, relaterade till språkundervisningens mål, innehåll och form
  • frågor som rör etik och regelverk för användning av IKT i skolan
  • planering, genomförande och utvärdering av undervisning där IKT ingår som metod
  • muntlig och skriftlig presentation med digitalt stöd
  • feedback och bedömning med hjälp av digitala verktyg.

Kursen vänder sig till språklärare och pågår under en termin. Kursen innehåller en fysisk träff i Uppsala samt fem till sex nätbaserade seminarietillfällen. Mellan träffarna är handledning och kommunikation nätbaserade. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs.