Att undervisa tyska - i en skapande och föränderlig miljö 7,5 hp

Deutsch unterrichten in einem sich veräderlichen und kreativen Umfeld

Vt 2018, veckoslut, 25 %

Mediala och digitala resurser, litteratur, spel, drama, musik, bilder... allt detta behövs idag för en varierad och autentisk språkundervisning som ökar motivationen och lusten att läsa tyska. På vilka sätt kan man i skolan arbeta med dessa typer av material och nå målen i styrdokumenten? Hur kan man anpassa material och undervisning till förändrade lärmiljöer? Hur möter man elevernas förkunskaper och intressen och hur stimuleras eleverna till att i större utsträckning kommunicera på tyska?

Kursen Att undervisa tyska – i en skapande och föränderlig miljö ges i samarbete med Goethe-Institut. Den behandlar olika språkdidaktiska och metodiska aspekter för en varierad och effektiv språkundervisning. Deltagarna får möjlighet att fördjupa sig i aktuell språkdidaktisk forskning, att diskutera olika undervisningsmodeller samt att utbyta erfarenheter och idéer. Särskilt fokus sätts på DLL (Deutsch Lehren Lernen) vilket är ett dokument med fortbildningsmoduler som utarbetats av forskare och lärare på uppdrag av Goethe Institut. Materialet används för kompetensutveckling av tysklärare världen över. Vissa av nedanstående områden är moduler i DLL.

Under kursen behandlas följande områden

  • språkdidaktiska teorier och deras användning i språkundervisning
  • exempel på aktiviteter för att öka elevernas motivation och lust att lära sig tyska
  • Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) och Europeisk språkportfolio (ESP) – tillämpning i klassrummet
  • orientering i sociala medier, personliga lärmiljöer, digitala verktyg och mobilt lärande
  • kultur och samhälle i den tyskspråkiga världen
  • prov och bedömning.

Kursen ges på kvartsfart och pågår under vårtermin 2018. I kursen ingår två obligatoriska träffar i Uppsala. Mellan träffarna är handledning och kommunikation nätbaserade.