Aktualisering av ämnesdidaktik i spanska som främmande språk

Actualización en Metodología y didáctica de español LE

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering anordnar, i samarbete med Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada, för andra gången en kurs i språkdidaktisk fördjupning i spanska som främmande språk. Universitet i Granada bidrar sedan många år med ny kunskap och innovation inom området. Centro de Lenguas Modernas (CLM) har en lång tradition av fortbildning för spansklärare och är det av Spaniens språkcentra som utbildar flest Erasmusstudenter i spanska, ett tusental per år. CLM har blivit en viktig resurs för att utveckla material och arbetsmetoder för spanskundervisningen.

Kursen sätter fokus på ett internationellt perspektiv på lärande och undervisning i spanska och behandlar de delar av ämnet, där ny kunskap och innovativa ämnesdidaktiska perspektiv har tillkommit under senare år. Syftet med kursen är att deltagarna aktualiserar sina ämnesdidaktiska kunskaper och utvecklar en ökad förmåga att undervisa med varierande och kommunikativa arbetssätt. Deltagarna ska även utveckla kunskaper om och strategier för att integrera Gemensam europeisk referensram för språk i undervisningen.

Kursen vänder sig till verksamma lärare i spanska och lärarstuderande och består av föreläsningar, seminarier och workshops som behandlar följande områden

  • grammatiken i klassrummet – produktion av material
  • Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) – praktisk tillämpning
  • kulturkomponenten i undervisningen – sociokulturella aspekter
  • aktuell spanska – strategier för att utveckla elevernas ordförråd och integrera språklig variation i klassrummet
  • formativt arbete i bedömningen av elevers språkfärdighet
  • IKT och audiovisuella medier i undervisningen

Kursens akademiska verksamhet kompletteras med studiebesök till Universidad de Granada, observation av undervisningspraxis i universitetets språkcentrum samt möten med elever, lärare och skolledare vid en gymnasieskola. I kursen ingår även olika kulturella aktiviteter som staden Granada har att erbjuda. Kursspråket är spanska. Lärare och lärarstudenter från andra europeiska länder är välkomna.