Utbildning, undervisning och hållbar utveckling i skolan

 - att bedriva och analysera undervisning om hållbar utveckling i skolans olika ämnen

Ht 2017, 25 %, distans

Vi befinner oss i en tid med komplexa globala utmaningar, såväl ekologiska som sociala, ekonomiska och kulturella. Hållbarhetsfrågor kring bland annat klimat, integration, rättvisa, och globala konflikter berör alla människor, inte minst elever och lärare i skolan. I internationella deklarationer anses utbildning ha en avgörande betydelse för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. I Agenda 2030 som innehåller FN:s nya globala hållbarhetsmål utgör God utbildning för alla ett eget mål som anger att alla senast år 2030 ska ha de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling.

I skolans styrdokument framgår att hållbar utveckling ska genomsyra all utbildning. Att omsätta detta i praktiken är en utmaning för lärare, skolledare och skolhuvudmän. Idag upplever många lärare att de saknar kunskap om såväl innebörden av begreppet hållbar utveckling som om vad undervisningen ska innehålla och hur den kan genomföras. Forskning visar vidare att lärares olika ämnestillhörighet påverkar förståelsen av vad hållbar utveckling betyder, vilket får konsekvenser för hur undervisningen genomförs i praktiken.

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering erbjuder i samarbete med SWEDESD (center för hållbar utveckling, Uppsala universitet) kursen Utbildning, undervisning och hållbar utveckling i skolan. Syftet är att erbjuda verksamma lärare en möjlighet att öka kunskapen om hållbarhetsfrågor som undervisningsinnehåll och utveckla didaktisk kompetens för att bedriva och analysera undervisning om hållbar utveckling i skolans olika ämnen. Målet är att kursdeltagarna efter avslutad kurs ska ha ökad handlingsberedskap för att adressera problem relaterade till hållbar utveckling i undervisningen.

Under kursen behandlas bland annat följande områden

  • hållbar utveckling som undervisningsinnehåll i olika ämnen
  • aktuell forskning om utbildning, undervisning och hållbar utveckling
  • historiska perspektiv på utbildning och undervisning för hållbar utveckling
  • ämnesdidaktik
  • institutionellt förändringsarbete
  • ämnesövergripande perspektiv på utbildning för hållbar utveckling.

Kursen ges på kvartsfart under en termin och genomförs i projektform med direkt koppling till deltagarnas undervisning eller annan pedagogisk verksamhet. Den inleds och avslutas med en träff i Uppsala. Däremellan är seminarier, liksom handledning och kommunikation nätbaserade. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs.

Kontakt

För mer information kontakta:

Petra Hansson
tel: 018-471 78 86
e-post: petra.hansson@fba.uu.se

Fakta om kursen

Kursstart augusti 2017

Ansökan sker på www.antagning.se  senast 18 april 2017. Begränsat platsantal. Kursen ges i mån av resurser.

Kursen ges under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås.