Uppsala universitet samordnar och tar initiativ inom området nyanlända och integration

Elisabet Nihlfors, Professor, samordnare för Arbetsgruppen för nyanlända och integration vid Uppsala universitet och Dekan för Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Uppsala universitetets fokusområden; kvalitetsarbete, internationalisering, samverkan, infrastruktur och kompetensförsörjning ligger väl i linje med arbetet med nyanlända och integration. Flera forskningsprojekt inom detta område är världsledande. Vi bedriver förstklassig utbildning och har ett väl utvecklat samarbete med olika samhällsfunktioner. I samband med den stora flyktinginvandringen hösten 2015 utsåg universitetets rektor mig som samordnare för arbetet med nyanlända och integration. En universitetsövergripande arbetsgrupp inventerar, identifierar och samordnar behov av initiativ inom olika områden relaterade till detta.

www.uu.se/samverkan/initiativ-for-nyanlanda/

Det finns ett stort engagemang bland universitetets anställda att aktivt möta olika behov hos nyanlända och samtidigt medverka till integration. Ett sätt är att erbjuda praktikplatser. Utmaningen är att inom rimlig tid kunna matcha dessa behov med de nyanländas kunskaper och kompetenser.

Behovet av kompletterande utbildningar är stort och därför är arbetet med att validera kunskaper och kompetens (strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av en persons kunskaper och kompetens oavsett hur dessa förvärvats) högt prioriterat. Reell kompetens ska bedömas för personer som helt eller delvis saknar formell behörighet, men som genom dokumentation kan styrka kompetens att klara aktuell utbildning. Exempel på utbildningar som kan bidra till skolans kompetensbehov är bland andra Kompletterande lärarutbildning och Förberedande och behörighetsgivande utbildning i svenska.

De nyanlända som söker sig till universitetet är antingen de med akademisk examen eller de som saknar en del kurser för en akademisk examen eller de som vill börja studera. Dessa möten mellan nyanlända och universitetet (anställda och studenter) är en viktig del av integrationen. Den påminner i mångt och mycket om situationen i skolan. Betydelsen av mötesplatser med en kultur som välkomnar olika kunskaper och kompetenser, där de tas tillvara och medverkar till att skapa ny kunskap kan inte nog understrykas.

Uppsala universitet arbetar aktivt med att synliggöra det vi redan gör i form av forskning och utbildning. Vi vill även komma med förslag på hur universitetet kan bidra till såväl regional som nationell förbättring. I flera frågor samarbetar vi på olika nivåer med organisationer som Länsstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Landsting, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Skolverket, Försäkringskassan, Folkuniversitetet och andra studieförbund, andra lärosäten nationellt och internationellt, frivilligorganisationer och olika företag. Frågorna är många. Vilka slutsatser kan vi dra av våra erfarenheter från de senaste årens förändringar och vad behöver göras annorlunda imorgon? Det kan gälla allt från kursplaner och examensmål till samverkansfrågor mellan olika aktörer och intressenter.

Fakulteten för utbildningsvetenskaper är den fakultet vid Uppsala universitet, där samtliga enheter arbetar med frågor relaterade till nyanlända och integration www.utbildningsvetenskap.uu.se/. Lärarens förmåga att skapa en känsla av sammanhang för såväl de nyanlända eleverna som för alla de som redan finns i gruppen är en väsentlig del av integrationsprocessen. Mötet mellan lärare och barn/elev/student kräver kunskaper och kompetenser inom en mängd områden. Behovet av gedigna kunskaper i internationaliseringsfrågor, i hela sin vidd, som till exempel religiösa, etniska och kulturella frågor tillsammans med kunskaper i modersmål, studiehandledning och språkutvecklande arbetssätt är uppenbart. De ensamkommande barnens situation utmanar både barnkonventionens tillämpning, skolans regelverk och samhällets övriga stödfunktioner. Flera händelser det senaste året har ställt både juridisk och praktisk kunskap och kompetens på sin spets, inte enbart för skolledare utan även för lärare och annan personal till exempel inom elevhälsan. Samarbetet mellan Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU), Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA), Rektorsutbildningen (RUT), SWEDESD och Forum för samverkan ger en solid grund när det gäller utbildning och forskning för integrationsarbetet i förskolor och skolor.

Uppsala universitet har, som ett fullskaligt universitet, tillgång till forskning inom samtliga områden ovan. Flera universitetsövergripande forskningsprojekt som rör migration, terrorism, integration, språkutveckling, ledarskap, hälsa med mera pågår. Närheten mellan Fakulteten för utbildningsvetenskaper och olika praktiker från skolan gör det möjligt både att arrangera utbildningar, forskningscirklar, seminarieserier och att komplettera pågående utbildningar och fortbildningar med behovsanpassade inslag www.forumforsamverkan.uu.se/verksamhet/. Ur denna samverkan växer nya forskningsprojekt fram. Vi strävar efter att ständigt öka det ömsesidiga i arbetet, mellan universitetet och olika praktiker, för att bättre än idag förena vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet både här och nu och i och för framtiden.