Stort behov av kompetensutveckling i engelska

Maria Allström, universitetsadjunkt, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

De senaste åren har vi hört många larmrapporter om de dalande resultaten i den svenska skolan, och inte minst om försämrade resultat i PISA-undersökningarna som mäter 15-åringars förmåga i matematik, naturkunskap och läsförståelse. Sverige behöver förbättra undervisningen i dessa ämnen, och en viktig del i kvalitetshöjningen är att ge lärarna en fördjupad kompetens med bra metoder och verktyg. Men hur är det med andra ämnen då? Engelska till exempel, det är väl svenska elever jättebra på?

Jodå, många svenska barn och ungdomar är fantastiskt duktiga på engelska och Sverige hävdar sig väl i internationella jämförelser. Men innebär det att engelskundervisningen i den svenska skolan fungerar tillräckligt bra på alla håll? Svaret på den frågan är faktiskt nej. Skolinspektionen gjorde 2010 en kvalitetsgranskning av hur engelska undervisas i åk 5 och 9 på 30 olika skolor runt landet. Tolv olika aspekter av undervisningen bedömdes och man kom bland annat fram till att det oftast finns en »trygg och stödjande lärandemiljö« och »elevernas engagemang« är starkt. Men fem av de tolv aspekterna bedömdes som svaga, t ex tydlighet kring undervisningens innehåll och mål, anpassning av undervisningen till elevers olika behov och återkoppling. Skolinspektionen noterade också att traditionella undervisningsmaterial dominerar; svarta tavlan/ whiteboard, textbok och arbetsbok används i stor utsträckning, medan digitala läromedel, internet, tidningar, böcker och film används i liten utsträckning. (Skolinspektionen; Undervisning i engelska i grundskolan, Rapport 2010:17)

År 2011 fortsatte Skolinspektionen att undersöka engelska i grundskolans åk 6-9. Granskningen visade stora skillnader inom skolor när det gäller undervisningens kvalitet. Man pekade bland annat på att alltför mycket undervisning i engelska bedrivs på svenska, anpassningen till olika elevers behov är dålig, den engelska eleverna möter utanför skolan utnyttjas dåligt i många skolor, datorer används – med vissa undantag – i liten utsträckning, många lektioner är utformade på ett likartat sätt, vilket innebär problem eftersom alla elever inte är på samma kunskapsnivå. Elever med goda kunskaper ger på flera skolor uttryck för att de sällan får utmaningar som utvecklar deras engelska. Dessutom visar undersökningen att få rektorer känner till hur undervisningen egentligen går till i klassrummen. Systematiskt kvalitetsarbete och samarbete mellan engelsklärarna saknas i stor utsträckning. (Skolinspektionen; Engelska i grundskolans årskurser 6–9, Rapport 2011:7)

Vi kan alltså konstatera att allt faktiskt inte är frid och fröjd när det gäller hur engelska undervisas i Sverige idag. Med tanke på att engelska är ett kärnämne i skolan, obligatoriskt från tidiga år, så är det paradoxalt att ämnet länge varit så undanskymt i diskussionerna om lärares kompetensutveckling. Det stora flertalet lärare i förskolor och grundskolans åk 1-6 som undervisar i engelska idag har liten eller ingen didaktiskt kunskap alls i ämnet med sig från sin lärarutbildning. Varför är det så? Jo, för att det under drygt 20 år var frivilligt med engelska för dem som utbildade sig till grundskollärare för de tidigare åren, och många valde att studera andra ämnen, trots att en stor majoritet av dem skulle komma att undervisa i detta kärnämne. Med andra ord finns det ett stort behov av kompetensutveckling och kvalitetshöjning i engelska i vårt land. För att lärare i engelska ska kunna åstadkomma en kommunikativ och dynamisk undervisning som utmanar eleverna och dessutom kunna ta vara på den enorma potential för engelska som barn och ungdomar har krävs stora satsningar på kompetensutveckling.

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering erbjuder kurser, konferenser, seminarier och workshops riktade mot lärare i engelska i alla årskurser, även de yngre åldrarna. Inom ramen för Lärarlyftet har vi sedan 2008 erbjudit kurser som ger F–6-lärare teoretiska kunskaper om hur barn lär sig språk och om hur man utvecklar språkliga färdigheter och skapar rolig, varierad, kreativ och kommunikativ undervisning i engelska. Fortbildningsavdelningens nuvarande Lärarlyftskurs Engelska för lärare år 4-6, 30 hp är skräddarsydd för att ge deltagarna behörighet att undervisa, bedöma och betygsätta engelska i enlighet med målen i Lgr11 upp till åk 6. Erfarna lärarutbildare från Sverige och Storbritannien leder kursen, som innehåller såväl aktuell forskningsbaserad ämnesteori och språkdidaktik som mängder av praktiska övningar och kommunikativa klassrumsaktiviteter.