Rikare med språk; Projekt - Språkregion Uppsala och Växjö

Christina Rosén, Universitetslektor, Linnéuniversitet, Växjö.

Svenskt Näringsliv varnar sedan ett antal år tillbaka för den minskade språkkompetensen i Sverige. Svenska företag går miste om affärsmöjligheter om de inte har anställda som kan språk (Bel Habib 2014). Trots företagens skriande behov av personal med goda språkkunskaper motsvarar prioriteringen av språkval i Sveriges utbildningsväsen inte efterfrågan på arbetsmarknaden (jfr LR 2011, 2016). Antalet studenter som fortsätter med ett främmande språk på avancerad nivå och forskarnivå har istället minskat.

Målet inom EU är att alla medborgare ska lära sig två språk förutom sitt modersmål. Enligt Eurobarometern (2006) ansåg endast 27 procent av svenskarna att detta mål var eftersträvansvärt, medan medeltalet för 25 andra medlemsstater var 50 procent. Förklaringen till denna attityd tycks vara att svenskarna anser att det räcker med kunskaper i engelska. Intervjuer på företag visar att så inte är fallet (LR 2016, Rosén 2016). I LR:s undersökning uppgav 30 procent av de små och medelstora företagen att de har tjänster där språkkunskaper utöver svenska och engelska behövs. En klar majoritet ansåg även att ytterligare ett främmande språk bör bli obligatoriskt i skolan. Språkkompetens och interkulturell kommunikation är viktigare än någonsin för ett litet land som Sverige. Trots alla undersökningar och debattartiklar i pressen, som samtliga varnar för de negativa följderna av bristen på språkkompetens, verkar trenden inte vända. I vårt projekt tar vi krafttag för att ändra på detta.

Våren 2015 bjöd Goethe-Institut, Stockholm, in till samarbete och diskussion kring dessa frågor. Under ett inledande möte deltog lärare och forskare från Linnéuniversitetet i Växjö och Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet. Därutöver deltog lärare från skolor i Stockholm och Uppsala och andra samarbetspartner, som till exempel Utbildningsradion. En tvåårig plan togs fram för att stärka de främmande språkens ställning i Sverige. Vid ett uppföljande möte beslutades att två parallella pilotprojekt skulle startas, Språkregion Uppsala och Språkregion Växjö. Projektets motto är Rikare med språk och avsikten är att fler elever ska förstå vikten av goda språkkunskaper och därför fortsätta med språkstudier, både för att stärka sin egen konkurrenskraft och för att tillgodose arbetsmarknadens behov. Projektet inleddes med en uppstart den 26 september 2016 på Katedralskolan i Uppsala och den 18 oktober 2016 på Vidéum Science Park i Växjö. Företagare, språklärare, politiker och studenter deltog. Projektet presenteras nu för följande målgrupper

  • politiker och rektorer: Diskutera betydelsen av kunskaper i främmande språk när det gäller EU, företagande, arbetsmarknad, export, turism…
  • årskurs fem: Motivera elever inför språkvalet i moderna språk, årskurs sex
  • föräldrar: Informera om vikten av språkkunskaper i arbetslivet
  • årskurs nio: Motivera elever inför språkvalet till gymnasieskolan
  • gymnasieelever: Uppmuntra elever att fortsätta språkstudier på steg 5–7
  • lärare: Informera om möjligheter till samarbete, fortbildning, stipendier, elevbesök på exportföretag, skolpartner utomlands.

Eftersom Växjö ska bli en av sex exportregioner i Sverige genomfördes en undersökning på ett antal exportföretag i regionen om behovet av språk (Rosén 2016). Vid intervjuerna framkom klart och tydligt vikten av språkkompetens för exporterande företag. På frågan »Om du har två personer med samma yrkeskompetens och en av dem har kunskaper i fler språk, vilken anställer du då?«
Samtliga svarade att de valde personen med bättre språkkunskaper, eftersom de ger större konkurrenskraft. Liksom i tidigare undersökningar (LR 2011, 2016) prioriteras tyska, följt av franska och spanska.

Tyska är pilotspråk i första delen av detta projekt. I Uppsala och Växjö erbjöds grundskolor och gymnasieskolor att medverka. För deltagande lärare i projektet erbjuder Goethe-Institut bland annat ett stipendium till Tyskland samt andra fortbildningsaktiviteter. Dessa lärare ska sedan sprida den nyvunna kunskapen till sina kolleger på respektive skola (kollegialt lärande). Målet är att övriga moderna språk senare ska inkluderas i projektet. I Växjö har ett första samarbete med företag redan inletts. Gymnasieelever som har tyska i sina respektive program gör besök på exportföretag där de får i uppgift att intervjua säljare och marknadschefer. För respektive region innebär projektet att den blir förebild som »språkregion«, det vill säga en region med goda språkkunskaper för att stärka företagens konkurrenskraft internationellt. Detta vill vi sprida till övriga regioner i Sverige. En utvärdering av projektet kommer att genomföras efter två år.