Kinesiska i Sverige och Norden

För varje år som går blir världen mindre och platser som förr var mycket avlägsna kommer allt närmare. Kina är inte längre ett land vi kan förpassa till ett exotiskt fjärran östern, utan istället något vi måste förhålla oss till mer direkt. Vi nordbor åker till Kina på semester och för att göra affärer, men kineserna kommer också allt oftare hit av olika skäl. Internet har krympt avstånden och den kinesiska världen finns idag bara några klick bort. Därför är kunskap om Kina och i kinesiska viktigare idag än någonsin tidigare.

Kinesiska är världens största språk sett till antalet modersmålstalare, men trots detta är det ett litet skolspråk i Norden, och det är först under senare tid som det börjat växa i takt med att Kinas inflytande i världen blivit större. För att följa med i utvecklingen behöver vi bättre kunskap om både språk och kultur. Att lära sig kinesiska i skolan är en bra start!

Kinesiska – exotiskt eller användbart?

Vissa tycker att det är slöseri med tid att läsa kinesiska i skolan. Går det verkligen att lära sig något användbart? Det är sant att det tar längre tid att lära sig kinesiska jämfört med exempelvis tyska, men det betyder inte att det är meningslöst.

Språkkunskaper blir inte plötsligt nyttiga först på en viss nivå. Det kan vara guld värt att kunna hälsa på rätt sätt, presentera sig och ha grundläggande kännedom om kulturen. Eleverna måste inte kunna flytande mandarin för att det ska vara användbart. Om vi sätter ribban så högt skulle även de andra moderna språken få problem.

Att det är svårt att lära sig kinesiska finns reglerat i kurs- och ämnesplaner. Eleverna förväntas förvärva muntlig språkfärdighet i kinesiska hälften så fort som i de andra moderna språken. Eftersom de kinesiska skrivtecknen är många och svåra att lära sig är läs- och skrivfärdigheten dessutom förskjuten ytterligare och förväntas utvecklas hälften så snabbt som den muntliga färdigheten.

Kinesiska har länge haft och har fortfarande en exotisk prägel. Många elever väljer det eftersom de fascineras av de vackra skrivtecknen eller för att de vill prova något nytt. Att det ska vara användbart kommer ibland i andra hand. Det behöver inte vara ett problem, men det får inte heller komma i vägen för gedigen undervisning där eleverna förväntas lär sig att kommunicera på språket. Låt kinesiskan vara både exotisk och användbar!

Kinesiska i Norden

Det är intressant att diskutera undervisning i kinesiska ur ett nordiskt perspektiv eftersom vi har så mycket gemensamt, både vad gäller synen på språkstudier och de problem eleverna möter när de lär sig ett så annorlunda främmande språk som kinesiska.

Det är svårt att sammanfatta läget i Norden eftersom statistik samlas in och rapporteras på olika sätt beroende på utbildningsnivå och land, men i Sverige läste ungefär 4 000 elever kinesiska i grundskolan och gymnasiet läsåret 2014-2015. Detta är en ökning med nästan 50 % jämfört med fem år tidigare. Detta beror till största delen på en ökning av antal elever på högstadiet. Vill du ha en bättre bild av kinesiskans situation i Sverige så kan du kostnadsfritt beställa antologin Kinesiskan flyttar in – Nytt skolspråk i Sverige (2015) från vår hemsida www.fba.uu.se/kinesiska (klicka på ”Kinesiska i Sverige”).

I övriga nordiska länder lär sig en lägre andel av eleverna kinesiska i skolan; i runda slängar 1400 i Danmark, 1000 i Norge och 900 i Finland. I Sverige är det vanligt att elever läser en enstaka nybörjarkurs i kinesiska (steg 1) på gymnasiet, men i våra grannländer väljs språk i större block. I Norge är varje kurs (nivå) mer än dubbelt så stor och i Danmark är det vanligt att eleverna läser samma språk hela gymnasiet och dessutom fler timmar i veckan än vad vi gör.

Det finns också skillnader vad gäller styrdokument och bedömning. I Sverige finns särskilda kurs- och ämnesplaner för kinesiska, men vi saknar ett nationellt prov. I Finland ingår kinesiska i asiatiska och afrikanska språk, men ämnet finns inte med på avgångsprovet eleverna gör i slutet av gymnasiet. I Danmark finns specifika kursplaner samt både skriftliga och muntliga nationella prov. I Norge ingår kinesiska bland de övriga moderna språken och det finns ett skriftlig prov, men det genomförs endast med en bråkdel av eleverna och med syfte att samla in data snarare än för att vägleda betygsättning av enskilda elever.

Gemensamma problem…

Kinesiska som skolämne växer i Norden och i takt med detta även kraven på lärarutbildningar och fortbildning (vilket jag är ansvarig för här på Fortbildningsavdelningen). Många av de problem som finns är gemensamma och kommer av att kinesiska är ett nytt och litet språk i skolan.

Förutom bristen på utbildade och behöriga lärare finns flera andra problem som måste lösas om kinesiskan ska kunna fortsätta utvecklas som skolspråk. Ett vanligt problem är att lärare i kinesiska ofta har svårt att få bra anställningar och tvingas arbeta på flera olika skolor för att få ihop en heltidstjänst. Ett annat problem är att skolsystemen ibland missgynnar kinesiska och andra mindre språk. Till exempel ges i Sverige inga meritpoäng förrän steg 3, men det är ovanligt att den kursen ens erbjuds i kinesiska.

…och möjligheter

Eftersom elever i Norden som lär sig kinesiska har liknande förutsättningar finns ett stort utrymme för samarbete över gränserna. Svenskar kan tänkas göra ungefär samma grammatiska fel som danskar och vi tycker alla att det är svårt att lära oss skrivtecknen. Övningar och material som fungerar bra i Norge skulle fungera bra här också. Vi kan också lära mycket av varandra när det gäller prov och bedömning, även om undervisningens innehåll och form regleras av nationella styrdokument som förstås skiljer sig åt.

Mot en ljusare framtid

Jag tror att kinesiskan kommer att växa sig starkare som skolspråk i hela Norden, i alla fall på sikt. Men det bygger på att vi kan övervinna de hinder som ett litet skolspråk som kinesiska står inför. Att bidra till detta ser jag som en av mina främsta arbetsuppgifter här på Fortbildningsavdelningen.

Som ett litet bidrag till utvecklingen har jag startat en portal för lärare i kinesiska. Till en början kommer webbplatsen att vara på svenska och samla länkar, resurser och information om undervisning i kinesiska.
Sidan hittar du på fba.uu.se/kinesiska.

Välkommen!