Fortbildningskurs för studiehandledare

Ett utvecklingsprojekt på Fortbildningsavdelningen

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA ) har på uppdrag av Skolverket utvecklat och genomfört en poänggivande kurs för studiehandledare. Kursen Studiehandledning i skolan, 7,5 hp, gavs som uppdragsutbildning inom ramen för ett särskilt stöd till ett antal utvalda skolor i ett Skolverksprojekt. Under höstterminen 2014 ges kursen i FBA :s utbud av fristående poänggivande kurser. Kursen ska därefter kunna beställas som uppdragsutbildning av kommuner eller fristående skolor. Att välja och pröva ut innehåll och former för kursen har varit en intressant och utmanande uppgift.

Studiehandledning i förordningarna och i praktiken

Studiehandledning på modersmål är en stödåtgärd som funnits i förordningarna för grund- och gymnasieskolan sedan 1997. Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap. i skolförordningen och uttrycks: En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. Studiehandledning på modersmålet ska stödja elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. Behoven av studiehandledning har kraftigt ökat under senare år då allt fler barn och ungdomar kommer till Sverige och börjar i svensk skola efter sju års ålder. Särskilt utsatta är de äldre barnen som anländer till Sverige sent under skoltiden. Bilden av hur studiehandledning organiseras, vilka metoder som används samt kompetensen och arbetsvillkoren för dem, oftast lärare i modersmål, som utför arbetet är diffus och spretig. Skolinspektionen har granskat verksamheten och pekar på ett antal brister, bland annat otillräckligt kunskapsläge, men framhåller också de möjligheter till framgång för eleverna som stöd i form av studiehandledning kan utgöra.

Hur ska en fortbildningskurs för studiehandledare utformas?

I diskussionerna med Skolverket utkristalliserades att kursen skulle vara en akademisk kurs med de formkrav och den grund i vetenskap och beprövad erfarenhet detta innebär. Det resulterade i planeringen av en 7,5 hpkurs, vilket innebär fem veckors heltidsstudier. I detta fall skulle kursen ges under ca fyra månader motsvarande ca 15–20 % av heltid. Till största delen skulle kursen vara webb-baserad men också innehålla några dagars träffar i Uppsala. Skolverket gav FBA uppdraget att planera ett förslag på innehåll, former för undervisning och examination samt utforma tekniska lösningar. De ramar som angavs var tydliga.

Men trots det började nu det svåra arbetet, och frågorna verkade ibland vara fler än svaren…

 • Vilken fortbildning i behöver en studiehandledare?
 • Vad vet vi om den kompetens de har?
 • Vilken vetenskapligt grundad kunskap finns kring studiehandledningens metodik?
 • Hur bör undervisning, examination och samverkan utformas i utbildningen?
 • Ska fortbildningen vara innehållsligt bred eller ge mera djup inom bestämda områden?
 • Hur ska en kurs kunna relateras till lärarnas dagliga arbete och den kontext de verkar i?

Våra överväganden om relevanta innehållsdelar illustreras i ovanstående figur

Vi insåg redan från början att studiehandledningens teori och praktik inte kunde betraktas som ett kunskapsområde i vetenskaplig mening, vilket enkelt uttryckt innebär att det i egentligen inte finns någon litteratur eller någon sammanhängande kunskapsmassa i ämnet. På FBA började ett omfattande arbete med hjälp av ett 20-tal experter inom de områden som vi ansåg höra till området studiehandledning i skolan. Gruppen bestod av forskare, lärarutbildare och praktiker inom områden som språkutveckling, svenska som andraspråk, interkulturell pedagogik, migration, specialpedagogik, handledningsmetodik, skolhistoria, betyg och bedömning, språkdidaktik, organisation och styrning… Efterhand framträdde en för området relevant kunskapsmassa. Ett överordnat syfte uttrycktes som: Kursen ska ur olika perspektiv och kunskapsområden belysa och analysera studiehandledning och bidra till att rusta pedagoger inom studiehandledning så att de ökar sin förmåga att hjälpa eleverna att nå målen i skolans ämnen.

Figuren indikerar att en av våra initiala frågor besvarades med valet av ett brett innehållsligt grepp. Motivet för detta beslut var grundat i behovet av att individanpassa kursen. Våra kunskaper om målgruppens kompetens var på ett sätt svaga, men vi kunde dock från ett antal kontakter fastslå att förkunskaper och fortbildningsbehov var synnerligen skiftande. Detta ledde till att kursen fick ett brett innehållsligt anslag för att möjliggöra individualisering i meningen att den enskilde deltagaren kunde fördjupa sig i vissa angelägna områden medan andra som var mer välkända kunde ägnas mindre arbete.

Kursen delades in i tre moduler

 • Världen, Sverige och skolan
  Perspektiv på flerspråkighet, modersmål och studiehandledning
  Mångkulturalitet, kulturmöten
  Svensk skolhistoria skolkultur, lärarkultur, kunskapssyn, omsorgssyn
  Språk- och erfarenhetsbiografi
 • Styrdokument och praxis
  Läroplanskunskap och läroplansanalys
  Kursplaner, kunskapskrav, bedömning och betyg
  Rättigheter och skyldigheter
  Legala och legitimitetsbestämda ramar
 • Handledningsmetodik
  Kartläggning, behovsinventering, analysinstrument
  Ämnesspråk, skolspråk
  Motivation och inlärningspsykologi
  Studiehandledning i praktiken

Vi valde en digital lärplattform och slöt avtal med en professionell filmproducent. Skolverket var positiv till våra idéer och den planering vi presenterade. Så nu var det dags!

Genomförandet av kursen – hur gick det?

Att planera och genomföra kursdagar, handledning och examinationer har FBA lång erfarenhet av. Det är vi bra på! Men vi var spända inför den första träffen i Uppsala i oktober 2013. Vi var inte oroliga för vår egen del eftersom vi hade en noggrann planering, nyttiga och spännande föreläsningar med skickliga föreläsare, övningar och strukturerade samtal. Allt var noga förberett och välavvägt. Men vilka lärare skulle vi möta? Vilka förväntningar hade de? Hur skulle vårt första möte ta form? Vår oro förbyttes dock snart i glädje och entusiasm. Deltagarna var så positiva, så uppmuntrande och bidrog på alla sätt till att göra campusdagarna till en stor framgång. I sina reflektioner över träffen i Uppsala var de översvallande nöjda och glada över att få delta i kursen. En bra början är guld värd! Men hur skulle det gå med fortsättningen? Skulle deltagarna ha tid och ork att studera föreläsningarna som publicerades på plattformen? Skulle de läsa litteraturen, och hur skulle det gå med examinationsuppgifterna? Men mer och mer framstod det att det gick alldeles utmärkt bra. Våra deltagare var ambitiösa och ansvarsfulla och syntes både förstå och uppskatta kursens innehåll och arbetsformer.

I de löpande avstämningar vi gjorde under kursen och i en avslutande sammanfattande kursvärdering var deltagarna mycket positiva och uttryckte stor glädje över kursen.

Detta framgår även av ovanstående diagram. Som kommentarer anger de exempelvis att

Allting i kursen har bidragit till att skapa bra kunskaper…
Bra underlag för vidare utveckling

Jag har lärt mig massor
Bra föreläsningar och uppläggning
Tentorna får en att tänka på sig själv och sin roll
Kursen får en att tänka själv och i gruppen

Hur vi fortsätter

Kursen ges under höstterminen 2014 som en fristående kurs 7,5 hp. Söktrycket var stort och vi har bara kunnat ta emot en mindre del av alla sökande. FBA:s erfarenheter av att erbjuda kursen som en uppdragsutbildning är mycket goda. Det gav möjligheter till anpassningar och koppling till deltagarnas arbetssituation och den verksamhet de fanns i. FBA välkomnar er som finner denna fortbildningskurs intressant för er verksamhet att ta kontakt med oss för samtal och överläggningar om att genomföra kursen som en uppdragsutbildning med de anpassningar ni önskar.