Education for Equity - Social, Linguistic and Cultural Inclusion

Erasmus+projekt, Strategiskt partnerskap

Projektets övergripande syfte är att utveckla kunskap kring och förståelse för två oroande företeelser i europeisk skola. Vad förorsakar att allt fler ungdomar lämnar skolan i förtid? Varför når eleverna inte skolans uppställda mål? Projektet söker strategier, metoder och förhållningssätt som kan ändra dessa förhållanden.

Den rådande situationen i stora delar av Europeiska unionen, med en stor mängd unga utan arbete och med en snabb ökning av flyktingar, däribland ett stort antal ensamkommande barn, är utmanande. Skolavhopp och ofullständiga studier är problem som delas av projektets partnerländer Sverige, Storbritannien och Tyskland. Med en allt större flyktingström, utmanas Europas skolsystem ytterligare.

Inom projektet arbetar vi med dessa problemkomplex ur ett antal olika aspekter. Genom det europeiska partnerskapet skapas möjligheter att jämföra, analysera och diskutera olika framgångsvägar. Projektet berikas av mötet mellan både likartade och olika sociala och kulturella kontexter, kunskapsgrunder och traditioner. De tre projektorganisationernas verksamhet både skiljer sig åt och överlappar varandra. Ambitionen är att finna och utveckla »good practice« och »guidelines« som sedan ska förmedlas genom fortbildningsaktiviteter, publikationer, film och en interaktiv plattform. Under 2017 går projektet in i en slutfas och arbetet med att sprida resultatet sätts allt mer i fokus. På projektets webbplats www.educationforequity.eu finns information om arbetet och om de olika delområdena. Därifrån kommer även en antologi och en film att kunna laddas ner.

Våra partner

Alt Valley Community Trust (AVCT), Liverpool, är en icke vinstdrivande social verksamhet med syfte att utveckla det lokala samhället och individers livsmöjligheter. En grupp eldsjälar startade 1983 ett socialt projekt i ett utsatt område i Liverpool genom att ta över ett antal kommunala verksamheter som hotades av nedläggning, däribland områdets skola. Arbetet har under åren utvidgats och diversifierats i ett antal grenar som utbildning, hälsa, idrott och eget företagande. En ideologi grundad i social rättvisa och individens egenmakt genomsyrar AVCTs utbildningar och sociala engagemang.

BildungsWerk in Kreuzberg (BWK) är ett utbildningsföretag med verksamhetsidé att stödja utsatta och marginaliserade grupper, framför allt unga med utländsk bakgrund. Dessa ungdomar har ofta en fragmentarisk skolgång och svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. I samarbete med branschorganisationer, arbetsgivare och offentliga verksamheter bedrivs ett flertal yrkesutbildningar och även studievägledning och kurativt stöd. BWKs verksamhet syftar till att ge yrkeskvalificering och sociala färdigheter som bidrar till att ungdomar får insteg i arbetslivet och integreras i samhället.