ECML publications for plurilingual and intercultural education in use (PIU)

 - ett europeiskt projekt

Du som är lärare eller lärarutbildare kan ha nytta av Europarådets språkcentrum European Centre for Modern Languages (ECML). Där finns mängder av idéer och material för undervisning samlade. Tyvärr är det alltför få som känner till detta. Genom olika projekt strävar Europarådet efter att öka medvetenheten. PIU-projektet är ett av dessa.

European Centre for Modern Languages (ECML) bildades i Graz, Österrike, 1994 på initiativ av Europarådet för att implementera de språkprojekt som rådet driver. Syftet var att skapa ett centrum för att främja undervisning och inlärning av moderna språk i Europa. Dess verksamhet består huvudsakligen i att arrangera internationella seminarier och workshops där europeiska språkdidaktiker, lärarutbildare, läromedelsförfattare och andra personer med inflytande inom språkpolitik träffas för att diskutera aktuella frågor. Arbetet är strukturerat i ett flertal program kring olika språkliga och utbildningsrelaterade teman. Varje program rymmer ett antal projekt. I projekten arbetar experter från olika europeiska länder i syfte att utarbeta och tillhandahålla utbildningsmodeller, material och övriga resurser för lärarutbildare och lärare.

Sedan våren 2013 pågår ett tvåårigt projekt kallat PIU. I projektet arbetar Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering tillsammans med Österreichisches-Sprachen Kompetenz-Zentrum, Graz, Österrike, Fremmedspråksenteret, Halden, Norge och Institut für Mehrsprachigkeit, Fribourg, Schweiz.

Projektets syften är att

• bättre synliggöra ECMLs verksamhet för medlemsländerna

• bidra till ökad medvetenhet om betydelsen av flerspråkighet och mångkultur i de europeiska länderna

• genom konkreta exempel från olika länder belysa och öka förståelsen för den praktiska nyttan av ECMLs publikationer för en flerspråkig undervisning.

För att uppfylla dessa syften har projektgruppen beslutat att bland annat analysera fyra av ECMLs publikationer utifrån hur spridda och välkända de är i olika länder samt i hur stor utsträckning de används i undervisningssyfte.

De valda publikationerna är

Promoting plurilingualism Majority language in multilingual settings (projekt: Marille)

Mobility for plurilingual and intercultural education: Tools for language teachers and teacher trainers (projekt: PluriMobil)

Using the European Portfolio for Student Teachers of Languages (projekt: EPOSTL)

Content and language integrated learning through languages other than English – Getting started! (projekt: CLIL-LOTE START)

En annan viktig del i PIU-projektet är den internationella workshop som planeras äga rum på ECML i Graz, mars 2014. Målgruppen är lärare, lärarutbildare samt ECMLs kontaktpersoner från medlemsländerna. Deltagarna ska med sina internationella erfarenheter och kompetenser bidra till att utarbeta och utveckla modeller och material. De ska även ge exempel på etablerade aktiviteter och verktyg för flerspråkig och interkulturell utbildning som kan relateras till ECMLs publikationer.

Som ett resultat av projektet ska en digital resursbank skapas ur vilken lärare kan hämta idéer om hur flerspråkighet och mångkulturalitet kan bli som tillgång i olika undervisningssammanhang. Till stöd för projektarbetet finns ett nätverk av ECMLs nationella kontaktpersoner samt ECMLs projektgrupper Efnil, INNLAC och FIPVL. Dessa ska fungera som kanal för informationsspridning till och från de olika medlemsländerna.

I Sverige är Eva Engdell, Skolverket, kontaktperson för ECML. Hon ansvarar för att regelbundet informera om centrets aktiviteter och pågående projekt. På skolverkets webbplats finns länkar och information som kan laddas ner. Just nu översätts informationsmaterial om 20 olika ECML-projekt till svenska. Även dessa kommer att kunna laddas ner från skolverkets webbplats.

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering har under många år samarbetat med ECML, bl a kring den Europeiska språkportfolion 16 +. Avdelningens språkdidaktiker är och har varit delaktiga i olika workshops och expertträffar.

Fortbildningsavdelningen önskar kontakt med lärare och lärarutbildare som har arbetat med ECML, eller är intresserade av att göra det. Använd formuläret för att beskriva era avslutade, pågående eller framtida aktiviteter relaterade till ECML-projekt. Du är också välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon.