Katalog 2017

Beställ 2017 års katalog här

Ladda ner 2017 års katalog här

Publikationer

Kinesiskan flyttar in - nytt skolspråk i Sverige

Ett tjugotal texter om kinesiska som skolspråk: historia, lägesrapporter och utmaningar för framtiden

Beställ exemplar

Lärare, elever och spanska som modernt språk

 

Styrkor och svagheter - möjligheter och hot

Beställ exemplar

English for young learners - Forum 2012

 

Proceedings from the Conference in Uppsala 19 June 2012

Beställ exemplar (inom Sverige)

Order copies (outside Sweden)

Språklärarens stora blå?

Antologin - språklärarens stora blå

En samling texter om Gemensam europeisk referensram för språk

Beställ exemplar

Språk världens grej!

Språk världens grej

En handfull texter om språkens gränslöshet - glädjen, nyttan, vikten...

Beställ exemplar

• språk • kultur • didaktik • internationalisering •

Tillsammans

Samhället brottas idag med många avgörande frågor, bland dem skola, inkludering och hållbar utveckling. Tre frågor som är tätt sammankopplade. Vi på Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering arbetar med dessa områden för ögonen. Skolan är en viktig faktor (om inte den viktigaste) i samhällets integrationsarbete. I och med den mångkulturella skolan har internationaliseringen fått en självklar plats även på hemmaplan. Internationalisering och integration är således viktiga komponenter i skolans arbete för en hållbar samhällsutveckling. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering har i över femtio år, genom fortbildning i språk, kultur, historia och samhällsliv, bidragit till den svenska skolans internationalisering. Idag har dock vår verksamhet för en hållbar samhällsutveckling alltmer kommit att fokuseras på nyanlända elever och deras lärande.

Genom de elever som kommer till Sverige med vitt skilda bakgrunder och erfarenheter har den mångkulturella skolan blivit en realitet och den ställer stora krav på huvudmän och personal. Skolan är den arena där alla möts och förmågan att bygga ett hållbart och inkluderande samhälle sätts på prov. Att kunna skapa förutsättningar som ger alla elever en god lärandemiljö, där mångfald skapar synergier och bra studieresultat, är givetvis en utmaning för alla inblandade. Enskilt eller tillsammans med andra erbjuder Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering skolor och kommuner ett flertal aktiviteter för att möta dessa utmaningar.

No man is an island skrev John Donne redan 1624. Det stämmer fortfarande och är kanske mer aktuellt än någonsin. Med förenade insatser kan vi tillsammans; myndigheter, huvudmän, skolpersonal, lärare och elever skapa en hållbar utbildning av hög kvalitet som bidrar till en inkluderande skola som ger förutsättningar för ett effektivt och framgångsrikt lärande.

Sven Jungerhem
Fortbildningsledare

På gång

Poänggivande kurser, våren 2018

Anmäl dig här senast 16 oktober

Läs mer om
Att undervisa modersmål - i klassrummet och på distans, 7,5 hp

Att undervisa tyska - i en skapande och föränderlig miljö, 7,5 hp

Fokus på IKT i språkundervisningen, 7,5 hp

Frankrike idag; kultur och samhälle, 7,5 hp

Modern spanskspråkig litteratur och film i undervisningen, 7,5 hp

Spanska som skolämne - teori och praktik, 7,5 hp


Språk - ett verktyg för livet
Seminarium i Uppsala, 17–18 november 2017

Läs mer om seminariet här


Aktualisering av ämnesdidaktik i spanska som främmande språk
Kurs i Granada, Spanien, 26 februari - 2 mars 2018

Läs mer om kursen här


Rekommenderad läsning!

Språklärarutbildningen vid Uppsala universitet
Ur en grupp studenters samt en grupp verksamma språklärares perspektiv

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering har, i samarbete med Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, Uppsala universitet, undersökt tänkbara orsaker till det vikande intresset för språklärarutbildning. Resultaten presenteras i en rapport. Där ges även förslag på åtgärder för att öka utbildningens kvalitet och attraktivitet och därmed antalet studerande.

Läs rapporten här


Skräddarsydd fortbildning

Fortbildningsavdelningen erbjuder lärare, skolor och kommuner möjlighet till mer omfattande kompetensutvecklingsatsningar anpassade efter behov och förutsättningar.

Läs mer om möjligheterna till skräddarsydd fortbildning